Ders İçerikleri

GÜZ DERSLERİ

SOS101 Sosyolojiye Giriş I

Bu ders kapsamında; sosyoloji ile ilgili kavram, kuram ve yöntemlere yönelik başlıklar üzerinde durulur. Kurumların toplum ile olan karşılıklı ilişkisine giriş yapılır. Bu derste öğrencilere sosyoloji biliminin yöntemleri, teorileri ve incelediği konular ile ilgili genel bilgiler verilir.

SOS103 Psikolojiye Giriş

Bu ders kapsamında; psikoloji nedir? Psikoloji tarihi, psikoloji ekolleri, davranış, öğrenme vs. gibi konular üzerinde durulur. Bu derste öğrencilere psikoloji biliminin temel konuları hakkında giriş düzeyinde bilgi verilir.

SOS105 Felsefeye Giriş

Bu ders kapsamında; felsefenin temel kavramları, felsefenin temel sorunları ve felsefi yaklaşımlar üzerinde durulur. Bu derste öğrencilere felsefe disiplinini tanıtılır ve temel kavramlarına ilişkin bilgi kazandırılır.

SOS107 Sosyal Demografi

Bu ders kapsamında; Türkiye ve dünya nüfusuna dair bilgi ile verilerin sosyolojik açıdan yorumlanır. Bu derste öğrenciler, sosyolojik bakış açısını ön planda tutarak nüfusbilim alanına bir giriş yapar. Bu konudaki temel kuram, olgu ve yaklaşımları inceler.

TDİ101 Türk Dili I

Bu ders kapsamında; Türkçe’nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları üzerinde durulur. Bu derste öğrenci Türkçe’nin özelliklerini tanır. Dili doğru ve etkili kullanmayı öğrenir.

YDİ 101 Yabancı Dil I

Bu ders kapsamında; kelime bilgisi, dil bilgisi, yazma becerisi, konuşma ve dinleme becerisine yönelik konular üzerinde durulur. Bu derste öğrenciye okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi kazandırılır.

OBDE 102 Bilimin Doğası ve Eleştirel Düşünce

Bu ders kapsamında; eleştirel düşüncenin bilimsel süreçlerdeki konumu, bilim tarihinde yer alan çeşitli örneklerle ifade edilir. Bugün eleştirel düşüncenin bilim ve bilimsel süreçlerdeki rolü çeşitli metinlerle ortaya konulur. Bu derste öğrenci, bilimin ortaya çıkışında ve gelişmesinde eleştirel düşüncenin önemi ile etkisini araştırır, analiz eder.

SOS 102 Sosyolojiye Giriş II

Bu ders kapsamında; sosyolojinin temel kuram ve kavramları; toplumsal süreçler, yapı ve modeller, birey ve toplum ilişkisinin temel özellikleri, bireyin toplumsallaşma sürecinde etkili olan kurumlar üzerinde durulur. Bu derste öğrenciye sosyoloji biliminin yöntemleri, teorileri ve incelediği konularla ilgili bilgi verilir.

SOS104 Sosyal Antropoloji

Bu ders kapsamında; sosyal antropolojinin tarihi, metodolojisi ve temel alt disiplinleri üzerinde durulur. Bu derste öğrenciye sosyal antropolojinin kısa bir tarihini, araştırma metodolojisini, diğer sosyal disiplinler ile ilişkisini ve temel alt disiplinlerini öğretmek amaçlanır.

SOS106 Sosyal Psikoloji

Bu ders kapsamında; sosyal psikolojinin tanımı, araştırma yöntemleri ve temel kuramlar, sosyal algı, benlik, çelişkiyi azaltmak, tutum ve önyargı, sosyal etki, itaat, toplum yanlısı davranışlar, kişiler arası ilişkiler, sosyal cinsiyet ve saldırganlık gibi konular üzerinde durulur. Bu derste öğrenciye sosyal psikoloji problemleri ve teorilerinin aktarılması amaçlanır 

SOS108 Temel Ekonomi

Bu ders kapsamında; mikro iktisatın temel ilkelerine giriş, iktisadi problem, arz ve talep kanunu, piyasa dengesi, tüketici ve üretici davranışı, piyasa yapıları gibi konular üzerinde durulur. Bu derste öğrenciye bu üç temel prensibin ve ekonomik düşüncenin mantığını kavratmak amaçlanır.

TDİ102 Türk Dili II

Bu ders kapsamında; Türkçe’nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları üzerinde durulur. Bu derste öğrenciye Türkçe’nin özellikleri aktarılması; dili doğru ve etkili kullanması ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesinin öğretilmesi amaçlanır.

YDİ102 Yabancı Dil II

Bu ders kapsamında; kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma becerisi, yazma becerisi, konuşma becerisi, dinleme becerisi gibi noktalara önem verilir. Bu derste öğrencinin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi; öğrencilerde temel ve orta düzey İngilizce seviyesinin oluşturulması amaçlanır.

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu ders kapsamında; Atatürk ilke ve inkılapları üzerinde durulur. Bu derste öğrenciye Osmanlı Devleti’nin gerileme nedenleri ve yapılan ıslahat çalışmalarının, I. Dünya Savaşı’na giden süreçte Avrupa’da yaşanan gelişmelerin, Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinde yaşanan olayların aktarılması amaçlanır.

OYDİ 201 Akademik İngilizce I

Bu ders kapsamında; öğrencilere akademik okuma ve yazma becerisi kazandırmak için gerekli olan dil ve kelime bilgisi üzerinde durulur. Bu derste öğrencilere söz konusu becerilerin kazandırılması amaçlanır.

SOS201 Klasik Sosyoloji Teorileri

Bu ders kapsamında; felsefi düşünceden toplumbilimsel düşünceye geçiş süreci, klasik çözümlemelerin sosyolojik düşüncede işgal ettikleri merkezi konum, felsefi düşüncenin antik ve orta çağlardaki temsilcilerinin topluma dair düşünceleri, sosyolojik çözümlemenin ortaçağdaki temsilcileri gibi konular üzerinde durulacaktır. Bu derste öğrenci, klasik sosyoloji süreci ile ilgili düşünürlerin yaklaşım ve çözümlemelerinin temel kurgusunu kendi içinde ve diğer düşünürlerle karşılaştırarak anlayacak ve ifade edebilecektir. Bu bağlamda felsefi ve bilimsel yaklaşım arasındaki farkları, tarihsel değişmenin teori ve yöntemlerinin geçerliliği üzerinde doğurduğu etki ve sonuçları anlayacak, örneklendirecek ve ifade edecektir.

SOS203 Sosyal Bilimler Metodolojisi

Bu ders kapsamında; ontoloji, epistemoloji, sosyal bilimlerde metodolojik tartışmalar, pozitivizm ve hermenuetik, sosyal bilim araştırmalarında nitel ve nicel teknşkler gibi konular üzerinde durulacaktır. Bu derste öğrenci sosyal bilimlerde temel metodolojik teori ve araştırma tekniklerini öğrenecektir.

SOS205 İstatistik

Bu ders kapsamında; istatistiğin tanımı ve işlevleri, veri elde etme, sunma teknikleri, değişken türleri, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, örnekleme; örnekleme hataları, teknikleri ve örneklem büyüklüğü gibi konular üzerinde durulacaktır. Bu derste öğrenci sosyal bilimlerde kullanılan temel istatistiksel kavram ve yöntemleri uygulamalı bir şekilde öğrenebilecektir.

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu ders kapsamında Atatürk ilke ve inkılapları ile bilgiler işlenecek olup, dönemin önemli olayları sebep sonuç ilişkisi içerisinde incelenecektir. Bu derste öğrenci, Dünya Savaşına giden süreçte Osmanlı Devleti ve Avrupa’da yaşanan gelişmeleri öğrenecek, Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına giden süreçte yaşanan olayları ve olayların sonuçlarını anlayarak yorumlayabilecektir.

OYDİ202 Akademik İngilizce II

Bu ders kapsamında; konuşma beceleri, yazma becerileri, okuma becerileri, dinleme becerileri, dil bilgisi kazanımı, kelime bilgisi kazanımına yönelik bir yol izlenecektir. Bu derste öğrencinin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

BAHAR DERSLERİ

SOS202 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I

Çağdaş sosyoloji kuramlarını öğrenme, aralarında ilişki kurma ve kuramsal farklılıkları gösterme amacıyla bu derste çağdaş sosyolojinin temel problemleri tartışılmaktadır. Bu ders ile öğrencilerin Sosyolojik kavramlaştırma ve kuramlaştırma yeteneği kazanmaları önemsenmekte olup çağdaş teorilerin özelliklerini, benzerliklerini ve farklılıklarını saptayabilecekleri ve çağdaş sosyologların fikirlerini karşılaştırarak sosyolojik çözümleme yapabilecekleri bilgisel arka plan oluşturulmaktadır.

SOS 204 Sosyolojide Araştırma Teknikleri

Bu derste sosyal bilim araştırmalarının tasarımı, teknikleri, uygulaması ve tez/makale formatında rapor yazımı süreçlerinin uygulamalı tartışılması gerçekleşmekte ve haftalık okuma, quiz ve araştırma ödevleri ile eğitimin içeriği desteklenmektedir. Bu ders aracılığıyla öğrenciler kavramsal çerçeveye dayalı bir yazılı metin oluşturabilecekler ve güncel konuları kavramsal çerçevede analiz edecek sunumlarda bulunabileceklerdir.

SOS206 Toplumsal Tabakalaşma

Bu derste toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliklerin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini açıklamak hedeflenmektedir. Dersi alan öğrenciler süreç içerisinde Toplumsal sınıf ve hareketlilik süreçlerini analiz edecek, Toplumsal konulara kavramsal bir perspektiften bakabilecek ve Güncel konularla ilgili kavramsal temelli bir ödev yazabileceklerdir.

OYDİ301 Akademik İngilizce III

Akademik İngilizce 3 dersi, öğrencilerin dört dil becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu ders akademik ortamlarda gerekli olan dil becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders sürecinde dört dil becerisini geliştirmek için bütünleşik bir yaklaşım kullanılmaktadır.

SOS301 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II

Bu dersin amacı ders süresince temel kuramların (fonksiyonel, çatışmacı, sembolik etkileşimci) ve kuramcıların temel kavramlarını, yaklaşımlarını, içinde bulundukları tarihsel dönem paralelinde topluma ve bireye bakışlarını anlamaktır. Bu derste başlangıçta fonksiyonalist, çatışmacı ve sembolik etkileşimci kuramların genel çerçevesi ortaya konulduktan sonra her bir çağdaş sosyoloji kuramının temel kabulleri ve bu kuramın temsilcisi olan bir kuramcı çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda her bir kuramcı, kuramın tartışıldığı derste, kişi, toplum ve kuramın doğasına ilişkin temel varsayımları çerçevesinde oluşturduğu model bağlamında incelenmektedir.

SOS303 Mantık I

Bu derste bulanık mantık tanım ve kavramlarının verilmesi ve uygulamaların tanımlanması gerçekleşmektedir. Bu ders, temel mantık kavramlarını, argüman türlerini, kavram ve terimler mantığını, kategorik önerme ve tasımlarını, enformel mantık hatalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders aracılığıyla öğrenci, her türden düşünsel faaliyetinde kendisine rehberlik edecek doğru ve sistemli bir düşünme becerisi kazanır.

SOS305 Gelişim Psikolojisi

Bu dersin amacı yaşam boyu gelişim yaklaşımının temel özelliklerini ve döllenme ile ergenlik arasındaki her bir gelişim dönemine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal değişiklikleri açıklamaktır. Yaşam boyu gelişim bakış açısı ile gelişim psikolojisi alanının içerdiği temel kavramlar, araştırma yöntemleri, davranışın gelişimini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar ve son olarak da doğum öncesi gelişimden ergenliğe kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi aktarılmaktadır. Gelişim psikolojisi alanındaki güncel araştırmaların öğrenciler tarafından okunması ve sınıf ortamında sunulması da dersin içeriğinde yer almaktadır.
SOS307 Aile Sosyolojisi

Bu dersin temel amacı aile ve aile sosyolojisine ilişkin kavram ve kuramların açıklamasıdır. Dersin içeriğinde ailenin tarihsel gelişim süreci, yapısı, işlevleri ve türlerine dair anlamlıtartışmalar yer almaktadır. Bunların yanı sıra ders sürecinde toplumsal cinsiyet, aile sosyolojisindeki teorik yaklaşımlar, Türkiye’nin toplumsal yapısı, aile sosyolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri, Türkiye’de ve dünyadaki aileye yönelik araştırmalar ve politikalar üzerinde de durulacak olup öğrenciler, aile üst başlığı altında kapsamlı bir bilgi kazanımı elde edeceklerdir.

OYDİ 302 Akademik İngilizce IV

Akademik İngilizce IV dersinde, öğrencilerin akademik metinleri dinleme, okuma, metinlerden sonuç çıkarma, metinler üzerine konuşma yapma ve gerekli dil bilgisi becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir.Ayrıca, kısa konuşma, grup ve sınıf tartışmaları yaparak, öğrencilerin akademik konuşma ve sunum becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Dersin içeriği akademik dil bilgisi, metin dinleme, anlama, yorumlama, sonuç çıkarmaya yönelik düzenlenmiş olup ders vasıtasıyla öğrenci kısa konuşma, grup ve sınıf tartışmaları yapabilme becerilerini geliştirecektir.

SOS302 Türkiye’de Sosyoloji

Türkiye sosyolojisindeki temel çalışmalar hakkında bilgi veren bu derste, sosyolojinin batıdaki gelişimine paralel olarak Türkiye’de sosyoloji tartışmalarına değinilecektir. Ders sürecin boyunca Türkiye’de sosyolojinin aktarmacı veya özgün niteliği ile ilgili tartışmalara yer verilecek olup öğrenciye zengin bir tartışma imkanı sunulacaktır.

SOS304 Mantık II

Sembolik mantık kuralları ve uygulamaları hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bu dersin içeriğinde niceleyiciler, doğrulayıcı çizelge ile tutarlılık, geçerlilik ve eşdeğerliğin denetlenmesi gibi tartışma alanları yer almaktadır. Belirtilen konuların yanı sıra çözümleyici çizelge ile tutarlılık, geçerlilik ve eşdeğerliğin denetlenmesi ve niceleme mantığı üzerinde durulacaktır.

SOS306 Göç Sosyolojisi

Bu derste göç modellerinin makro ve mikro perspektiflerinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Ders sürecinde her bir modelin kendi bakış açısıyla açıklamaya çalıştığı; endüstrileşme, küreselleşme, kır-kent dengesizliği, işgücünün yüksek düzeyde arzı, ücretlerdeki farklılık, göç veren yerin negatif göç alan yerinde pozitif koşulları gibi göçün arka planındaki temel belirleyicileri anlatılacaktır.

SOS401 Osmanlı Toplumsal Yapısı

Bu derste Osmanlı toplumunun sosyo-ekonomik yapısı ve modern dönemdeki dönüşümünün tarihsel süreç içinde meydana gelen değişmelere dayanarak incelenmesi hedeflenmektedir. Ders süreci boyunca Osmanlı Devletinin siyasal yönetim şekli, askeri ve idari yapısı, ekonomik faaliyetleri, aile yapısı, eğitim sistemi, dinsel yapısı ve nüfus yapısı hakkında zengin tartışmalar gerçekleşecektir.

SOS403 Siyaset Sosyolojisi

Siyaset sosyolojisinin temel yaklaşım ve kavramlarını ele alacak olan bu derste, iktidar ve iktidar yapıları, tezahürleri disiplinlerarası bir bakışla ele alınacaktır.

SOS405 Eğitim Sosyolojisi

Bu derste eğitim kurumunun yapı ve işleyişi üzerinde durulacak olup toplumsal boyutlar üzerinde öğrencilere kapsamlı bilgi sunulacaktır. Dersin içeriğini şu konular oluşturmaktadır: Eğitimde makro sosyolojik yaklaşımlar (işlevselci kuramlar ve çatışmacı paradigma) ve mikro sosyolojik modeller (simgesel etkileşimcilik, etnometodoloji, fenomenoloji); eğitimde meritokrasi ve insan sermayesi kuramının eleştirisi; yeni eğitim sosyolojisi; post-modern eğitsel düşünce ve yaklaşımlar; eğitimde ileri teknolojinin etkileri; küreselleşme süreçlerinin eğitim ve öğretim alanında neden olduğu değişimler

SOS407 Bitirme Tezi I

Bu derste öğrencinin seçilen konu kapsamında problem tanımlayarak, çözüme yönelik çalışmalar ile bireysel olarak bir tez çalışması yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin proje çalışması ile ilişkili olarak seçtiği ve danışmanı ile belirli sürelerde karşılıklı görüşerek geliştirilen bir çalışmadır. Ders kapsamında, proje çalışmasını destekleyen kuramsal yaklaşım, kavramlar, ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi, çalışma alanı ile karşılaştırılması gerçekleştirilmektedir.

SOS402 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Cumhuriyetten günümüze Türkiye’nin toplumsal kurumları ve yapısı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını amaçlayan bu derste, Türkiye’nin genel olarak toplumsal yapısı ve sorunları üzerinde durulacaktır. Ders süreci boyunca Türkiye’nin toplumsal yapısında tarihsel süreç içinde meydana gelen değişmeler incelenecektir.

SOS404 Din Sosyolojisi

Din ve toplum ilişkilerinin inceleneceği bu derste din sosyolojisinin temel kavramları ile metodu üzerinde durulacaktır. Dinin tarihçesi, dini guruplar, dini ve sosyal farklılaşma, din ve sosyal bütünleşme, din ve sosyal değişme ve çeşitli toplum tiplerinde din gibi temalar üzerinde durulacak olan derste öğrencinin din olgusu temelinde ilişkisel bir düşünme perspektifi yakalaması sağlanacaktır.

SOS406 Kent Sosyolojisi

Kent ve toplum ilişkisinin tartışılacağı bu derste kentleşmenin toplumsal değişim üzerinde etkileri üzerinde durulacak olup bu etkinin anlaşılabilmesi için teorik ve uygulamalı yöntemler bir arada kullanılacaktır. Kentleşme kuramlarından hareketle yerel ve uluslararası kentleşme biçimleri gözden geçirilecek ve öğrencilerin günümüzdeki kentleşme faaliyetlerine dair yorumlayıcı bir bakış açısı geliştirmesi sağlanacaktır.

SOS408 Bitirme Tezi II

Bu derste öğrencinin seçilen konu kapsamında problem tanımlayarak, çözüme yönelik çalışmalar ile bireysel olarak bir tez çalışması yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin proje çalışması ile ilişkili olarak seçtiği ve danışmanı ile belirli sürelerde karşılıklı görüşerek geliştirilen bir çalışmadır. Ders kapsamında, proje çalışmasını destekleyen kuramsal yaklaşım, kavramlar, ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi, çalışma alanı ile karşılaştırılması gerçekleştirilmektedir.

Aday Öğrenci

Canlı Destek